راهنمای نویسندگان

 راهنمای تصویری نویسندگان جهت ثبت نام در سامانه فصلنامه و ارسال مقاله

دو فصلنامه علمی «پژوهش‌های قرآنی فقهی خانواده»، تازه‌های پژوهشی صاحب نظران را منتشر می‌کند تا در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. بنابراین مقالات ارسالی باید دارای شرایط زیر باشد.

  الف- شرایط علمی

 . 1 مقاله باید دارای اصالت و نوآوری (Original Research) تحلیلی و نتیجه کاوش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

  .2در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل نیز استفاده گردد.

  توضیح: مقاله پس از دریافت، نخست در هیأت تحریریه بررسی و ارزیابی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوران ارسال می گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران نتایج و امتیازات کسب شده در هیأت تحریریه مطرح می شود و در صورت کسب امتیازات کافی و پذیرش آن، در نوبت چاپ قرار می گیرد.

  ب- شرایط نگارش

1. مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود .

  2. نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجه علمی، نشانی محل کار و نشانی (Email) نوشته شود (مشخص کردن تلفن مسؤول مکاتبات لازم است)

  3. چکیده فارسی حداکثر پانزده سطر (150 تا 200 کلمه) باشد.

4. کلید واژه فارسی حداکثر شش کلمه باشد.

  5.  مقاله باید دارای مقدمه روشن و دقیق باشد چنانکه خواننده را برای ورود به مبحث اصلی آماده سازد.

  6. بیان پیشینه تحقیق از شرایط مقاله است.

7. در متن اصلی مقاله باید موضوع به طور روشن تحلیل شود.

  8. مقاله باید دارای نتیجه گیری دقیق باشد.

  9. چکیده انگلیسی از ضروریات مقاله است.

10. کلید واژه انگلیسی حداکثر شش کلمه باشد.

  11. نام نویسنده ، درجه علمی و محل کار به انگلیسی نوشته شود.

  12. ارجاعات متن باید داخل پرانتز به ترتیب نام نویسنده، سال و صفحه نوشته شود ؛ مثال: (زرین کوب،254:1372)

  13.  منابع و مآخذ پایانی باید به ترتیب زیر باشد:

  الف: کتاب

  نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر. نوبت چاپ.

  ب: نشریه

  نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گیومه) نام نشریه، شماره دوره، صفحات مقاله (از ص تا ص)

  ج: مجموعه مقالات

  نام خانوادگی، نام، سال انتشار(درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گیومه) نام گرد آورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر،‌شماره صفحات مقاله (از ص تا ص)

  د: سایتهای اینترنتی

  نام خانوادگی، نام، (آخرین تاریخ)، عنوان موضوع (درون گیومه)، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

  ه: لوح فشرده:

  نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر.

14. مقاله باید حداکثر 8000 کلمه و حداقل 6000 کلمه باشد .

15. مقاله باید تحت برنامه word xp با قلم BLotus فونت 13 از طریق سامانه دریافت خواهد شد.

16. اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی، بلافاصله پس از فارسی آن، درون پرانتز، در متن مقاله نوشته شود.

  17.  مقالات مستخرج از پایان نامه باید تایید استاد راهنما را همراه داشته باشد.

18. مقاله نباید در هیچ مجله یا همایشی ارائه شده باشد.

  یادآوری1: مجله در پذیرفتن یا نپذیرفتن مقاله، همچنین ویراستاری آن آزاد است.

  یادآوری2: چاپ مقالات به ترتیب مرتبه علمی نویسندگان است.

 

 

http://fa.help.ju.sinaweb.net/data/jufa/uploads/Author.pdf