داوران

بسم الله الرحمن الرحیم

 

راهنمای تصویری داوری مقالات

 

آیین نامه داوری

مقاله باید دارای یکی از ویژگی های ذیل باشد:

الف) ارائه کننده نظریه و یا یافته جدید علمی

ب) ارائه کننده تقریر و تبیین جدید از یک نظریه

ج) ارائه کننده استدلال جدید برای یک نظریه

د) ارائه نقد جامع علمی یک نظریه