نویسنده = محسن خوشفر
زینت و زینت ظاهری در آیه 31 سوره نور از منظر مفسران فریقین

دوره 2، شماره 3، مرداد 1401، صفحه 81-109

خدیجه عرب؛ محسن خوشفر