کلیدواژه‌ها = فقه
بررسی مفهوم فقهی عدالت در آیه ی «.... إعدلوا هو اقرب للتقوی...» و تأثیر آن بر خانواده

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 50-72

مهین محمدی؛ محمدعلی راغبی؛ عباسعلی حیدری؛ سیدعلیرضا حسینی