استنباط نظام تربیتی بر اساس احکام فقهی با تاکید بر آیات قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

چکیده

فقه یا بُعد عملی شریعت، و تربیت به عنوان فرایند پرورش همه جانبه انسان، در زندگی فردی و اجتماعی او جایگاه ویژه ای داد. تعامل این دو عرصه با پیشرفت زندگی بشر و تحولات فرهنگی و اجتماعی در یک جامعه مطلوب قرآنی، رسالتی نوین پیدا کرده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، و نگرش قرآنی، روایی- فقهی، درصدد پاسخ به این سوال است که استنباط و استخراج نظام تربیتی بر اساس احکام فقهی با تاکید بر آیات قرآن چگونه ممکن است؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که همراهی فقه به عنوان دانشی با ماهیت دینی، و تربیت به عنوان فرایندی که رشد کمالات انسانی را دربردارد، موجب جهت دهی به نظام سازی تربیت دینی اجتماعی، و دستیابی به کمال مطلوب خواهد شد. نظام سازی در ابعاد و اصول مشترک این دو عرصه، ضمن ارائه موضوعات جدید در عرصه اجتهاد و فقاهت، موجب تربیت جامعه دینی مطلوب قرآن شده، و با پای بندی افراد جامعه به فقه و احکام فقهی، فرایند تربیت دینی مطلوب قرآن کریم، را تسریع می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inference of the educational system based on jurisprudential rules with emphasis on Quranic verses

نویسنده [English]

  • khadigheh ahmadi
مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر
چکیده [English]

Abstract Jurisprudence, or the practical dimension of the law, and education as a whole human development process, gave a special place to his personal and social life. The interaction of these two arenas with a progression of human life and cultural and social developments in a desirable Qur'anic society has found a new message. The present research is based on analytical-descriptive method and Qur'anic, jurisprudential-narrative approach, which aims to answer the question of what are the common dimensions and principles of interaction of these two important areas in a desirable society of the Holy Qur'an? Findings of the research indicate that the combination of jurisprudence as a religious knowledge and education as a process that increases the perfection of humanity will lead to the establishment of social-religious education and achieve optimum perfection. Systematization in these two areas in common dimensions and principles has led to the cultivation of a desirable religious community of the Qur'an and, while presenting new subjects in the field of ijtihad and jurisprudence, makes the people of society subject to jurisprudence and jurisprudential rulings, and the religious education process is of great help. Makes

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisprudence
  • education
  • systematic
  • Quran