استنباط نظام تربیتی بر اساس احکام فقهی با تاکید بر آیات قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

چکیده

فقه یا بُعد عملی شریعت، و تربیت به عنوان فرایند پرورش همه جانبه انسان، در زندگی فردی و اجتماعی او جایگاه ویژه ای داد. تعامل این دو عرصه با پیشرفت زندگی بشر و تحولات فرهنگی و اجتماعی در یک جامعه مطلوب قرآنی، رسالتی نوین پیدا کرده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، و نگرش قرآنی، روایی- فقهی، درصدد پاسخ به این سوال است که استنباط و استخراج نظام تربیتی بر اساس احکام فقهی با تاکید بر آیات قرآن چگونه ممکن است؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که همراهی فقه به عنوان دانشی با ماهیت دینی، و تربیت به عنوان فرایندی که رشد کمالات انسانی را دربردارد، موجب جهت دهی به نظام سازی تربیت دینی اجتماعی، و دستیابی به کمال مطلوب خواهد شد. نظام سازی در ابعاد و اصول مشترک این دو عرصه، ضمن ارائه موضوعات جدید در عرصه اجتهاد و فقاهت، موجب تربیت جامعه دینی مطلوب قرآن شده، و با پای بندی افراد جامعه به فقه و احکام فقهی، فرایند تربیت دینی مطلوب قرآن کریم، را تسریع می نماید.

کلیدواژه‌ها