بررسی فقهی- تفسیری تزاحم حق تمکین زوج و حریم جسمانی زوجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حوزه

چکیده

کانون خانواده به‌عنوان کوچک‌ترین نظام جامعه مبتنی بر حقوقی است که رعایت آن از جانب زوجین به تحکیم خانواده و جامعه می‌انجامد. بدین‌ جهت زن و شوهر باید جانب یکدیگر را به لطف مراعات نموده و نگهبان بقاء خانواده و حفظ عفت و عصمت یکدیگر باشند. گاهی بین حقوق زوجین در خانواده تزاحم رخ می‌دهد که باید برای حل آن از منابع فقهی و تفسیری، راهکارهای مناسب را جستجو نمود. از جمله حقوقی که در خانواده تزاحم می‌یابد؛ حق تمکین زوج و حریم جسمانی زوجه است. آیات قرآن، روایات و اجماع به‌ صراحت بر حق تمکین زوج دلالت داشته و آن را واجب می‌شمارد. کتاب، فطرت و عقل نیز بر حریم جسمانی زوجه تأکید دارد. با مقایسه و بررسی ادله وجوب تمکین و ادله حفظ حریم جسمانی به نظر می‌رسد شارع مقدس، جانب حریم جسمانی زوجه را رعایت کرده، آن را اهم دانسته و از مصادیق معاشرت به معروف می‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential-Interpretative Study of conflict between husband's Right of submission and wive's bodily privacy

نویسنده [English]

  • Fatemeh Asbaghi
چکیده [English]

Family as the smallest system of law-based society is based on the obedience of spouses which that leads to family and community consolidation. For this reason, the husband and wife should support each other through kindness and be the guardians of the family's survival and also preserve each other's chastity. Sometimes there is a conflict between the rights of spouses in the family; thus, in order to find the appropriate solutions to solve those conflicts, jurisprudential and interpretive sources must be consulted. Among the rights which there might conflict be found in the family is the right of wife's submission to husband, and the bodily privacy of the wife. The verses of the Qur'an, traditions and consensus texts explicitly indicate the right of husband's to be obeyed and it is made obligatory. Through inhering human nature, reasoning and tradition also the physical integrity of the wife is emphasized. By comparing and examining the submission's obligation arguments and preserving bodily privacy arguments, the divine law seems to adhere to the wife's bodily privacy and considers it as an example of good etiquette and reasonable behavior between spouses to be observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couples' rights
  • obedience
  • physical privacy
  • fame
  • conflict of rights