بررسی فقهی- تفسیری تزاحم حق تمکین زوج و حریم جسمانی زوجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حوزه

چکیده

کانون خانواده به‌عنوان کوچک‌ترین نظام جامعه مبتنی بر حقوقی است که رعایت آن از جانب زوجین به تحکیم خانواده و جامعه می‌انجامد. بدین‌ جهت زن و شوهر باید جانب یکدیگر را به لطف مراعات نموده و نگهبان بقاء خانواده و حفظ عفت و عصمت یکدیگر باشند. گاهی بین حقوق زوجین در خانواده تزاحم رخ می‌دهد که باید برای حل آن از منابع فقهی و تفسیری، راهکارهای مناسب را جستجو نمود. از جمله حقوقی که در خانواده تزاحم می‌یابد؛ حق تمکین زوج و حریم جسمانی زوجه است. آیات قرآن، روایات و اجماع به‌ صراحت بر حق تمکین زوج دلالت داشته و آن را واجب می‌شمارد. کتاب، فطرت و عقل نیز بر حریم جسمانی زوجه تأکید دارد. با مقایسه و بررسی ادله وجوب تمکین و ادله حفظ حریم جسمانی به نظر می‌رسد شارع مقدس، جانب حریم جسمانی زوجه را رعایت کرده، آن را اهم دانسته و از مصادیق معاشرت به معروف می‌داند.

کلیدواژه‌ها