مبانی قرآنی قاعده فقهی اهم و مهم و کاربرد آن در تزاحم حقوق زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد تمام دانشگاه قم

چکیده

مقاله حاضر تحت‌عنوان منابع استخراج قاعده«‌اهمّ و مهمّ» از قرآن‌کریم با هدف تبیین و تشریح مبانی قرآنی قاعده «‌لزوم تقدیم اهمّ بر مهمّ»، از دیدگاه قرآن کریم، عقل و شرع، قلمرو و مقدار دلالت قاعده، مصادیق و کاربرد قاعده مذکور در تزاحم‌ حقوق زوجین و موارد تطبیق آن در فتاوای مراجع است. بدین نحو که حکم اهم بر مهم هنگام تزاحم‌ حقوق زوجین، مقدم می‌شود. مبنای کار نگارندگان در این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استعانت از قرآن کریم و استناد به منابع معتبر، به بررسی این قاعده و کاربرد آن در تزاحم‌ حقوق زوجین پرداخته است. با وجود اهمیت این موضوع و کاربرد نسبتا زیاد آن در تزاحم‌های حقوق زوجین اما تا‌کنون تحقیق مستقلی پیرامون مبانی قرآنی قاعده فقهی اهم و مهم و کاربرد آن در تزاحم های حقوق زوجین صورت نگرفته است، لذا در این مقاله سعی شده-است به این مهم پرداخته شود و از رهیافت این پژوهش به موارد کاربردی این قاعده فقهی- قرآنی در تزاحم‌های حقوق زوجین پرداخته و به صورت کاربردی و مصداقی، در سه مورد تزاحم مدیریت و سرپرستی و قوامیت زوج و حریم ارتباطی زوجه، حق منع خروج زوجه از خانه از سوی زوج و تزاحم بین حق تمکین زوج و حریم جسمانی زوجه مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quranic principles of the most important jurisprudential rule and its application in family conflicts

نویسندگان [English]

  • javad jamshidi 1
  • aliahmad naseh 2
2 استاد تمام دانشگاه قم
چکیده [English]

Review:
The present article, entitled "Sources for extracting the" important and important "rule from the Holy Quran, with the aim of explaining the Qur'anic principles of the rule" The need to give importance to the important ", from the perspective of the Holy Quran, intellect and sharia It is mentioned in family conflicts and cases of its application in the fatwas of the authorities. In this way, the most important sentence takes precedence over the important one during family conflicts. The important point is that the "important and important" rule is the jurisprudential-Qur'anic rule that has been proposed in some chapters of jurisprudence. This article has studied this rule and its application in family conflicts by referring to reliable sources and emphasizing the verses of the Holy Quran.
Key word:
Jurisprudential rule, "important and important" rule, antagonism, Holy Quran, family

Key word:
Jurisprudential rule, "important and important" rule, antagonism, the Holy Quran
Introduction:
The "important and important" rule is a jurisprudential-Qur'anic rule based on which the jurist, in some cases, is obliged to deduce or test his inference. This issue has been more or less discussed in the books of jurisprudential rules as the rule of "priority of the important over the important". Therefore, considering the importance of the issue and its introduction in the Islamic system, this issue has been studied in this article and its relevant documents have been presented and its dimensions have been explained as much as possible;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudential rule
  • "important and important" rule
  • antagonism
  • Holy Quran
  • family