مبانی قرآنی قاعده فقهی اهم و مهم و کاربرد آن در تزاحم حقوق زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد تمام دانشگاه قم

چکیده

مقاله حاضر تحت‌عنوان منابع استخراج قاعده«‌اهمّ و مهمّ» از قرآن‌کریم با هدف تبیین و تشریح مبانی قرآنی قاعده «‌لزوم تقدیم اهمّ بر مهمّ»، از دیدگاه قرآن کریم، عقل و شرع، قلمرو و مقدار دلالت قاعده، مصادیق و کاربرد قاعده مذکور در تزاحم‌ حقوق زوجین و موارد تطبیق آن در فتاوای مراجع است. بدین نحو که حکم اهم بر مهم هنگام تزاحم‌ حقوق زوجین، مقدم می‌شود. مبنای کار نگارندگان در این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استعانت از قرآن کریم و استناد به منابع معتبر، به بررسی این قاعده و کاربرد آن در تزاحم‌ حقوق زوجین پرداخته است. با وجود اهمیت این موضوع و کاربرد نسبتا زیاد آن در تزاحم‌های حقوق زوجین اما تا‌کنون تحقیق مستقلی پیرامون مبانی قرآنی قاعده فقهی اهم و مهم و کاربرد آن در تزاحم های حقوق زوجین صورت نگرفته است، لذا در این مقاله سعی شده-است به این مهم پرداخته شود و از رهیافت این پژوهش به موارد کاربردی این قاعده فقهی- قرآنی در تزاحم‌های حقوق زوجین پرداخته و به صورت کاربردی و مصداقی، در سه مورد تزاحم مدیریت و سرپرستی و قوامیت زوج و حریم ارتباطی زوجه، حق منع خروج زوجه از خانه از سوی زوج و تزاحم بین حق تمکین زوج و حریم جسمانی زوجه مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها