تحلیل اصول فقهی حاکم بربهینه سازی روابط اعضای خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

2 دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

باتدبردرپیشرفت تمدن بشرخواهیم دید که همه اینها از نظام خانواده هایی به هم پیوسته و سرشار از عاطفه سرچشمه می گیرد.پس اگردرجامعه بنای خانواده بر پایه اصول استوار باشد، روح برادری،همکاری و محبت بر آن جامعه حاکم می شود و آن جامعه با انسجام واتحاد درزندگی اهلیت پذیرش امانت الهی را خواهد داشت.امروزه عدم مدیریت فضای مجازی وتکنولوژی مدرن وعدم آگاهی زوجین نسبت به مسائل خانواده،می تواند موجب تضعیف بنیان خانواده شده وآمار طلاق درجامعه افزایش می یابدکه آسیب های دیگری رابرای زوجین وفرزندان به همراه دارد. در تحکیم جامعه انسانی اسلامی،استحکام خانواده تأثیر مثبتی داردکه به صورت ویژه ای درقرآن نیزبه تحکیم و ثبات خانواده عنایت شده و کلیه اصول حاکم بر روابط خانواده را بر این اصل مبتنی نموده است وبرای حفظ حریم خانواده وتحکیم آن اصولی را بیان نموده که ازمیان احکام حقوقی قابل استخراج هستند و در مواردی نیزبه آنها تصریح شده است. درنوشتار حاضر،بابهره بردن از رهنمودهای حکیمانه قرآن وروایات،راه های تحکیم روابط اعضای خانواده وعوامل مؤثر برآن ونیزاصول تحکیم خانواده درقرآن مورد تحلیل قرار گرفته وبیان می شودکه دستیابی به رشد و تعالی خانواده از سویی در گرو انجام وظایف هر یک از اعضا و از سوی دیگر مبتنی بر توجه به فضایل و کرامات اخلاقی و معنوی در خانواده است که بر پایه اخلاق،حقوق و فضایل اسلامی استوار می شود و خانواده به کانون اصلی رشد و تعالی انسانی مبدل می گردد.

کلیدواژه‌ها