تحلیل اصول فقهی حاکم بربهینه سازی روابط اعضای خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

2 دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

باتدبردرپیشرفت تمدن بشرخواهیم دید که همه اینها از نظام خانواده هایی به هم پیوسته و سرشار از عاطفه سرچشمه می گیرد.پس اگردرجامعه بنای خانواده بر پایه اصول استوار باشد، روح برادری،همکاری و محبت بر آن جامعه حاکم می شود و آن جامعه با انسجام واتحاد درزندگی اهلیت پذیرش امانت الهی را خواهد داشت.امروزه عدم مدیریت فضای مجازی وتکنولوژی مدرن وعدم آگاهی زوجین نسبت به مسائل خانواده،می تواند موجب تضعیف بنیان خانواده شده وآمار طلاق درجامعه افزایش می یابدکه آسیب های دیگری رابرای زوجین وفرزندان به همراه دارد. در تحکیم جامعه انسانی اسلامی،استحکام خانواده تأثیر مثبتی داردکه به صورت ویژه ای درقرآن نیزبه تحکیم و ثبات خانواده عنایت شده و کلیه اصول حاکم بر روابط خانواده را بر این اصل مبتنی نموده است وبرای حفظ حریم خانواده وتحکیم آن اصولی را بیان نموده که ازمیان احکام حقوقی قابل استخراج هستند و در مواردی نیزبه آنها تصریح شده است. درنوشتار حاضر،بابهره بردن از رهنمودهای حکیمانه قرآن وروایات،راه های تحکیم روابط اعضای خانواده وعوامل مؤثر برآن ونیزاصول تحکیم خانواده درقرآن مورد تحلیل قرار گرفته وبیان می شودکه دستیابی به رشد و تعالی خانواده از سویی در گرو انجام وظایف هر یک از اعضا و از سوی دیگر مبتنی بر توجه به فضایل و کرامات اخلاقی و معنوی در خانواده است که بر پایه اخلاق،حقوق و فضایل اسلامی استوار می شود و خانواده به کانون اصلی رشد و تعالی انسانی مبدل می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ََAnalysis of jurisprudential the principles governing the optimization of family members relationships

نویسندگان [English]

  • sedighe Noghrekoob Moghadam 1
  • Taha sameii 2
1
2 assistant professor of the Islmic religion of Qom university
چکیده [English]

With the development of human civilization, we will see that all this originates from the system of interconnected families . So if the family building society is based on principles, the spirit of brotherhood, cooperation and love rules that society, will be able to accept the divine trust. Today, lack of management of cyberspace and modern technology and lack of awareness of couples about family issues can weaken the foundation of the family and increase the divorce rate in society, which causes other harms to couples and children. In strengthening the Islamic human society, the strength of the family has a positive effect, which is especially considered in the Qur'an to strengthen the family and has based all the principles governing family relations on this principle .In order to protect the family and strengthen it, it has stated the principles that can be extracted from the legal provisions, and it has also been specified in some cases. In the present article, using the wise guidelines of the Qur'an and narrations, ways to strengthen family relationships and factors affecting it, as well as the principles of strengthening the family in the Qur'an are analyzed and it is stated that achieving family growth and excellence depends on the duties of each member and The other is based on paying attention to moral and spiritual virtues and virtues in the family, which is based on Islamic morality, rights and virtues, and the family becomes the main center of human growth and excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • principle
  • relations
  • Islamic ethics
  • family
  • consistency