بررسی فقهی قرآنی نقش رضاع و حضانت در بهداشت رفتاری کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه فقه واصول جامعه المصطفی

چکیده

با نگاهی به آیات مربوط به رضاع و حضانت و نیز احکام فقهی پیرامون این دو نهاد فقهی حقوقی، متوجه می شویم که نیاز کودک به حمایتهای، عاطفی- قانونی کاملاً مورد توجه قرآن کریم و فقه برآمده از آن، قرار گرفته است. این نگاه سبب می شود که ضعف و وضعیت خاص کودکان، تاثیر نامطلوبی در بهداشت رفتار حال و آینده آنها نداشته باشد. زیرا بدیهی است سالم سازی رفتاری اجتماعی کودکان، ریشه در نوع قوانینی است که در جهت حمایت از آنها وضع شده است. از این رو در فقه و منابع دینی رفتار والدین با کودک از بدو تولد مورد توجه و قانونگذاری واقع شده است. این قوانین که در بخش حضانت و رضاع در کتب فقهی و در دو ساحت الزام آور (وجوب و حرمت) و مطلوب (استحباب و کراهت) بیان شده است، می تواند الگوی مناسبی برای قانونگذاری شود. برخی از آثار احکام الزام آور و مطلوب فقهی که بر بهداشت رفتار اجتماعی کودکان، تاثیر مطلوب دارد، در این نوشتار مورد بررسی واقع شده است. با توجه به آثار موضوع حضانت و رضاع در بهداشت رفتاری کودک و همچنین با عنایت به ادله قرآنی این مبحث، به نظر می‌رسد که حضانت تنها یک حق نیست، بلکه تکلیفی بر عهده خانواده و مخصوصا مادر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quranic jurisprudential study of the role of breastfeeding and custody in children's behavioral health

نویسنده [English]

  • mohammad ghorbanimoghadam
almustafa
چکیده [English]

Looking at the verses related to breastfeeding and custody as well as the jurisprudential rulings regarding these two legal jurisprudential institutions, we find that the child's need for emotional, legal and legal support has been fully considered by the Holy Quran and the jurisprudence derived from it. This view causes that the weakness and special situation of children do not have an adverse effect on the health of their current and future behavior. Because obviously the social behavior of children is rooted in the kind of laws that have been enacted to protect them. Therefore, in jurisprudence and religious sources, the behavior of parents with children has been considered and legislated from birth. These laws, which are stated in the section on custody and breastfeeding in jurisprudential books and in two areas of binding (obligation and sanctity) and desirable (abhorrence and hatred), can be a suitable model for legislation. In this article, some of the effects of binding and desirable jurisprudential rulings that have a favorable effect on the health of children's social behavior have been studied in this article. Considering the effects of the issue of custody and breastfeeding on the behavioral health of the child and also considering the Quranic arguments of this issue, it seems that custody is not only a right, but also a duty of the family and especially the mother.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudence
  • Quran
  • breastfeeding
  • custody
  • behavioral health