تحلیل فقهی محدوده پوشش بانوان از منظر فقهای امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی

2 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

اصل وجوب پوشش بانوان از آموزه های مسلم دین اسلام ومورد اتفاق فقها است. هر چند حکم وجوب آن مستند به آیات اصل وجوب پوشش بانوان از آموزه های مسلم دین اسلام ومورد اتفاق فقها است. هر چند حکم وجوب آن مستند به آیات قرآن است اما حدود و چگونگی آن مورد اختلاف فقها قرار گرفته است. در این نوشتار ادله عقلی و نقلی فقهاء در موضوع محدوده پوشش بانوان در چهار بخش (مقابل نامحرم، مقابل محارم، نماز و احرام)، با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی دستاوردهای تحقیق حاضر این است که در محدوده پوشش در مقابل نامحرم، دلایل برخی فقهاء مبنی بر وجوب ستر وجه وکفین کامل نیست و با وجود عدم تلازم بین جواز کشف و نظر، از روایات عدم جواز نظر، وجوب ستر نتیجه گرفته شده است .نظرات فقها درمورد پوشش در مقابل محارم از پوشش "فقط عورتین" تا " همه بدن بجز وجه و کفین" متفاوت بوده و دلیل آن خلط با برخی ادله پوشش در مقابل نامحرم و همچنین استناد به روایات ضعیف و شخصیه است. در صورتیکه تفاوت حکم با توجه به سن و عرف استنباط می شود. در احکام پوشش نماز نیز طبق دلایل ذکر شده فتاوایی مانند وجوب پوشش همه بدن بجز موضع سجده نمی تواند صحیح باشد. در مورد پوشش در احرام، با وجود اینکه ستر وجه از محرمات است، در صورتی که نامحرمی نظر می کند اسدال جایز است.

کلیدواژه‌ها


دوره 1، شماره 2
بهمن 1400
صفحه 31-51
  • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 15 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 27 فروردین 1401