تحلیل فقهی محدوده پوشش بانوان از منظر فقهای امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی

2 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

اصل وجوب پوشش بانوان از آموزه های مسلم دین اسلام ومورد اتفاق فقها است. هر چند حکم وجوب آن مستند به آیات اصل وجوب پوشش بانوان از آموزه های مسلم دین اسلام ومورد اتفاق فقها است. هر چند حکم وجوب آن مستند به آیات قرآن است اما حدود و چگونگی آن مورد اختلاف فقها قرار گرفته است. در این نوشتار ادله عقلی و نقلی فقهاء در موضوع محدوده پوشش بانوان در چهار بخش (مقابل نامحرم، مقابل محارم، نماز و احرام)، با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی دستاوردهای تحقیق حاضر این است که در محدوده پوشش در مقابل نامحرم، دلایل برخی فقهاء مبنی بر وجوب ستر وجه وکفین کامل نیست و با وجود عدم تلازم بین جواز کشف و نظر، از روایات عدم جواز نظر، وجوب ستر نتیجه گرفته شده است .نظرات فقها درمورد پوشش در مقابل محارم از پوشش "فقط عورتین" تا " همه بدن بجز وجه و کفین" متفاوت بوده و دلیل آن خلط با برخی ادله پوشش در مقابل نامحرم و همچنین استناد به روایات ضعیف و شخصیه است. در صورتیکه تفاوت حکم با توجه به سن و عرف استنباط می شود. در احکام پوشش نماز نیز طبق دلایل ذکر شده فتاوایی مانند وجوب پوشش همه بدن بجز موضع سجده نمی تواند صحیح باشد. در مورد پوشش در احرام، با وجود اینکه ستر وجه از محرمات است، در صورتی که نامحرمی نظر می کند اسدال جایز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential analysis of the range of women's clothing from the perspective of Imami jurists

نویسندگان [English]

  • داودی Davodi 1
  • mohamad moeini 2
2 Assistant Professor
چکیده [English]

اThe need to cover women is one of the indisputable teachings of Islam and the jurists
Although the ruling on its necessity is based on the verses of the Qur'an, its limits and how it has been disputed by jurists.
In this article, the rational and narrative arguments of the jurists have been examined.
Here are some of the achievements of the present study
Within the scope of cover-up against non-mahrams, the reasons of some jurists for the necessity of a large face and a shroud are not complete.
Despite the inconsistency between the permission of discovery and opinion, from the narrations of non-permission of opinion, the great necessity has been concluded.

The jurists' views on covering against the incestuous have varied from covering "only the private parts" to "the whole body except the face and the shroud".
The reason is also the citation of weak and personal narrations.
As in the rulings on covering the prayer, it has caused fatwas such as the necessity of covering the whole body except the position of prostration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Coverage range"
  • "Muharram
  • "
  • "pray ihram"
  • " Imami jurists"