قلمرو حریم خصوصی اعضای خانواده در پرتو آیه 58 سوره نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و معاون پژوهش حوزه علمیه زهراییه نجف آباد

2 مدرس حوزه زهراییه نجف آباد

3 مدیر گروه فقه قرآن و حدیث مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

چکیده

اجازه خواستن فرزندان به هنگام ورود به محل استراحت والدین، تا آنجا اهمیت دارد که خداوند در آیه ی 58 سوره ی نور به آن پرداخته و خطاب به مومنین، سفارش نموده که رعایت این امر را در سه زمان مخصوص به فرزندان خود بیاموزند. بر همین اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل فقهی تفسیری این آیه می باشد که به شیوه تحلیلی- توصیفی و با جمع آوری داده های پژوهش از کتب، مقالات و پایگاه های مربوط به موضوع پژوهش، انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه تفسیری، اجازه خواستن فرزندان و کودکان و دیگر افراد مرتبط، هنگام ورود به اتاق‌خلوت والدین یک روش مهم تربیتی بوده کهبر اساس آن، کودکان و فرزندان هنگام ورود به اتاق خواب اولیا اجازه گرفته و بدون اجازه آن‌ها وارد نمی‌شوند. همچنین از دیدگاه فقهی، مجامعت اولیاء با وجود کودک بیداری که توانایی توصیف حالات را دارد،کراهت شدید دارد. این کراهت هم برای فرزندان پسر و دختر بوده و هم باید از سوی مرد وزن رعایت شود و علاوه بر کودکان ممیز، شامل بچه‌ غیرممیزی هم که درکی از مسائل و توصیف آنها دارد، می‌شود.

کلیدواژه‌ها

خانواده، حریم خصوصی، قرآن کریم، سوره ی نور، تفسیر، فقه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The realm of privacy of family members in the light of verse 58 of Surah Noor

نویسندگان [English]

  • اشرف رضایی 1
  • ashraf rezay 2
  • mohsen qamarzadeh 3
2 Teacher of Zahraieh seminary in Najafabad
3 Director of the Quran and Hadith Jurisprudence Group of the Center for the Jurisprudence of the Imams
چکیده [English]

Permission to ask for children when entering the parents' resting place is so important that God addressed it in verse 58 of Surah Noor and instructed the believers to teach their children to observe this matter in three special times. Accordingly, the main purpose of the present study is the interpretive jurisprudential analysis of this verse, which was done in an analytical-descriptive manner by collecting research data from books, articles and databases related to the research topic. Findings showed that from an interpretive point of view, asking for permission from children and other related persons when entering the parents 'bedroom is an important educational method according to which children and children are allowed to enter the parents' bedroom and enter without their permission. They do not. Also, from a jurisprudential point of view, the gathering of parents has a strong aversion despite the awakened child who has the ability to describe situations. This hatred is for both boys and girls and must be observed by men of weight, and in addition to discriminating children, it also includes non-audited children who understand the issues and describe them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • family
  • interpretation
  • jurisprudence
  • cyberspace