قلمرو حریم خصوصی اعضای خانواده در پرتو آیه 58 سوره نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و معاون پژوهش حوزه علمیه زهراییه نجف آباد

2 مدرس حوزه زهراییه نجف آباد

3 مدیر گروه فقه قرآن و حدیث مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

چکیده

اجازه خواستن فرزندان به هنگام ورود به محل استراحت والدین، تا آنجا اهمیت دارد که خداوند در آیه ی 58 سوره ی نور به آن پرداخته و خطاب به مومنین، سفارش نموده که رعایت این امر را در سه زمان مخصوص به فرزندان خود بیاموزند. بر همین اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل فقهی تفسیری این آیه می باشد که به شیوه تحلیلی- توصیفی و با جمع آوری داده های پژوهش از کتب، مقالات و پایگاه های مربوط به موضوع پژوهش، انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه تفسیری، اجازه خواستن فرزندان و کودکان و دیگر افراد مرتبط، هنگام ورود به اتاق‌خلوت والدین یک روش مهم تربیتی بوده کهبر اساس آن، کودکان و فرزندان هنگام ورود به اتاق خواب اولیا اجازه گرفته و بدون اجازه آن‌ها وارد نمی‌شوند. همچنین از دیدگاه فقهی، مجامعت اولیاء با وجود کودک بیداری که توانایی توصیف حالات را دارد،کراهت شدید دارد. این کراهت هم برای فرزندان پسر و دختر بوده و هم باید از سوی مرد وزن رعایت شود و علاوه بر کودکان ممیز، شامل بچه‌ غیرممیزی هم که درکی از مسائل و توصیف آنها دارد، می‌شود.

کلیدواژه‌ها

خانواده، حریم خصوصی، قرآن کریم، سوره ی نور، تفسیر، فقه.

کلیدواژه‌ها