طلاق عسر و حرجی : رجوع مرد یا رجوع زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار رشته فقه خانواده موسسه آموزش عالی مجتهده امین

2 دانشجوی دکتری رشته فلسفه و کلام دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

3 استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

چکیده

از لوازم پویایی فقه شیعه، قواعد فقهی مانند قاعدۀ «نفی عسر و حرج» است که از کاربرد ویژه‌ای در خانواده برخوردار است؛ از جمله آنکه در پرتو این قاعده، زوجه با اثبات عسر و حرج زندگی با زوج، می‌تواند درخواست طلاق نماید. طرح دیدگاه‌هایی از سوی فقها و حقوقدانان، اعم از بائن یا رجعی بودن ماهیت این طلاق و پدید آمدن ابهاماتی پیرامون ماهیت رجوع، محقق را به خوانش مجدد این مسئله وادار نموده است. اثبات ماهیت رجوع در چنین طلاقی، هدف اساسی مقالۀ حاضر است. نظریۀ محقق در این نوشتار، این است که رجوع به دست زن است و اینکه رجوع به دست مرد باشد، توجیه ناپذیر است. از یافته‌های اثر که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده این است که با بقاء حالت حرجی، رجوع مرد به مطلّقه، امکان پذیر نیست؛ زیرا قاعدۀ «نفی عسر و حرج» که رافع حکم اولیۀ انحصار طلاق بدست مرد است، به طریق اولی حاکم بر رجوع است. زیرا رجوع از توابع اصل طلاق است؛ پس نباید به دست مرد باشد. چراکه اگر عسر و حرج شخصی باشد و رجوع بخواهد به دست مرد باشد، این یک نوع چالش است.

کلیدواژه‌ها