طلاق عسر و حرجی : رجوع مرد یا رجوع زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار رشته فقه خانواده موسسه آموزش عالی مجتهده امین

2 دانشجوی دکتری رشته فلسفه و کلام دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

3 استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

چکیده

از لوازم پویایی فقه شیعه، قواعد فقهی مانند قاعدۀ «نفی عسر و حرج» است که از کاربرد ویژه‌ای در خانواده برخوردار است؛ از جمله آنکه در پرتو این قاعده، زوجه با اثبات عسر و حرج زندگی با زوج، می‌تواند درخواست طلاق نماید. طرح دیدگاه‌هایی از سوی فقها و حقوقدانان، اعم از بائن یا رجعی بودن ماهیت این طلاق و پدید آمدن ابهاماتی پیرامون ماهیت رجوع، محقق را به خوانش مجدد این مسئله وادار نموده است. اثبات ماهیت رجوع در چنین طلاقی، هدف اساسی مقالۀ حاضر است. نظریۀ محقق در این نوشتار، این است که رجوع به دست زن است و اینکه رجوع به دست مرد باشد، توجیه ناپذیر است. از یافته‌های اثر که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده این است که با بقاء حالت حرجی، رجوع مرد به مطلّقه، امکان پذیر نیست؛ زیرا قاعدۀ «نفی عسر و حرج» که رافع حکم اولیۀ انحصار طلاق بدست مرد است، به طریق اولی حاکم بر رجوع است. زیرا رجوع از توابع اصل طلاق است؛ پس نباید به دست مرد باشد. چراکه اگر عسر و حرج شخصی باشد و رجوع بخواهد به دست مرد باشد، این یک نوع چالش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Divorce Based on Distress and Constriction: the Husband's Revoke or the Wife's Revoke?

نویسندگان [English]

  • maryam ramazanian 1
  • Efat Ramazanian 2
  • masoud Raei 3
1 , theologue in Amin Institute of Higher Education-Esfahan - Iran
2 Clergyperson and director of Fatemeh Al-Zahra Higher Education Institute (peace be upon her) Isfahan - Iran
3 Member of faculty.Najafabad
چکیده [English]

Abstract
One of the dynamic aspects of Shia jurisprudence is its jurisprudential Principles such as the rule of "Negation of Distress and Constriction" which has a special application in the family; Among other things, in the light of this principle, the wife can request a divorce by proving the difficulty and embarrassment of living with her husband. The views of jurists, about the revocability or irrevocability of this divorce and the ambiguities surrounding the nature of the revoke, have forced the writer to re-read this issue. Proving the nature of revoke in such a divorce is the main goal of this article. The researcher's theory in this article is that the revoke is the wife's right and that it is unjustified to give this right to the husband. One of the findings of the work, which was carried out in a descriptive-analytical way, is that it is not possible for a man to return to the marriage contract with the existence of hardship and distress; Because the principle of "Negation of Distress and Constriction" which is the neutralizing ruling on the monopoly of divorce by the man, governs the right of the revoke. Because revoke is one of the functions of the principle of divorce; So it should not be in the hands of men. Because if the hardship is personal and the person wants to refer to a man, this is a kind of challenge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: jurisprudence
  • judicial divorce
  • Distress and Constriction
  • marriage
  • revoke