زینت و زینت ظاهری در آیه 31 سوره نور از منظر مفسران فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار رشته تفسیر تطبیقی موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا(سلام الله علیها) خوارسگان

2 استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی العالمیه قم

چکیده

خودآرایی و میل به‌زینت از امیال‌فطری در ذات‌انسان است و تجلی آن در دوران‌جوانی است شارع مقدس از آن‌جا که در امر زینت، مصالحی برای انسان به‌ویژه زن نهفته است آن‌را مستحب دانسته و دستورهایی ایجابی و سلبی در این زمینه صادر کرده و در بعد سلبی حکم استحباب زینت را به حرمت تغییر می‌دهد و آشکار کردن زینت را جایز نمی‌داند. آیه 31 سوره نور ازآیاتی است که تفسیر درست از آن، شناخت صحیح از مقدار‌پوشش زن ارائه می‌دهد. این آیه، ابتدا با عبارت «لایبدین زینتهن»، زنان را از آشکار کردن زینت خود نهی کرده اما در ادامه با عبارت«ما ظهر منها»، زینتی که ظاهر است را استثنا کرده در این میان مفسران فریقین هم در بیان معنای زینت و هم در بیان معنای زینت ظاهری نظرات مختلفی را ارائه نموده‌اند. نوشتار حاضر بر آن است تا با روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی به بررسی تفاسیر فریقین و روایات و بررسی مفترقات آنان پرداخته و معنای صحیح زینت و زینت ظاهری را از منظر این مفسران نمایان سازد. و در این راستا نشان داده خواهد شد که زینت ظاهری زن که در آیه 31 سوره نور استثناء شده است هم زینت جسمی زن، نظیر صورت و کفین و بر اساس برخی روایات پاهای اوست، و هم زینت‌های مکتسبه او، نظیر سرمه والنگو وانگشتر و... می‌باشد که همگی از حکم وجوب‌پوشش استثناء شده است. و زینت‌های دیگر که باطنی می باشند اعم از زینت‌بدنی زن و زینت‌مکتسبه او که آشکار نمی باشد باید از دید نامحرم محفوظ بماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ornaments and External Adornments in Verse 31 of Surah Noor from the Point of View of Shiite and Sunni Commentators

نویسندگان [English]

  • khadije arab 1
  • mohsen khoshfar 2
1 موسسه آمزش عالی فاطمه الزهرا(سلام الله علیها)
2 جامعه المصطفی (ص) العالمیه
چکیده [English]

Abstract
Self-decoration and the desire to beautify oneself is one of the innate desires in human nature, and its manifestation is in youth. Since there is a benefit for humans, especially women, in the matter of adornment, the Holy Shariah, has considered it desirable, and it has issued positive and negative orders in this regard. In the negative aspect, it has changed the precept of recommendation to unlawfulness and does not allow the women to reveal the adornment. Verse 31 of Surah Noor is one of the verses, whose correct interpretation provides a correct understanding of the amount of clothing a woman wears. This verse first prohibits women from revealing their adornment with the phrase "and not to display their charms", but then with the words "beyond what is [acceptably] visible", it excludes the adornment that is visible. In expressing the meaning of charms and external adornment, the Shiite and Sunni exegetes have presented different opinions. The purpose of this article is to analyze the interpretations of the different exegetes and the Hadith and examine their differences with the analytical, descriptive and comparative method and to show the correct meaning of adornment and external adornment from the point of view of these commentators. And in this regard, it will be shown that the external adornment of a woman, which is excluded in verse 31 of Surah Noor, is both the physical adornment of a woman, such as her face, palms, and according to some narrations, her sole, and also her added adornments, such as an eyeliner, bangle and rings. .. it is possible that all of them are exempted from the mandatory ruling of covering. And other adornments that are internal, including the woman's body adornment and her added adornment, which are not visible, should be covered against the eyes of the non-mahram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: comparative interpretation
  • Noor verse 31
  • women's adornment
  • external adornment
  • foreign commentators