گونه‌شناسی عسر و حرج در باب سقط ‌جنین و راهکارهای حمایتی از مادران باردار دارای عسروحرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید محلاتی قم

2 طلبه سطح چهار رشتة تفسیر تطبیقی موسسه آموزش عالی امام حسین (علیه‌السلام) یزد

چکیده

پدیدة سقط‌جنین و مجوزهای آن در شرایط متعددی که بر جنین و مادر عارض می‌شود، همواره از مسائل چالش‌برانگیز در جوامع ارزشی و اسلامی است. پژوهش حاضر، با استناد به قاعدۀ نفی عسروحرج به عنوان یکی از قواعد ثانویۀ فقهی، درصدد تبیین مصادیقی از عسر وحرج است که مجوز سقط‌جنین شرعی و قانونی را فراهم می‌کند. مقاله به روش توصیفی-‌تحلیلی نگاشته شده است و منابع آن شامل علوم فقهی، پزشکی و حوزۀ سلامت است. نتایج پژوهش آن است که در صورت به ‌خطر افتادن جان مادر یا نقص جدی جنین که موجب عسروحرج شخصی، فعلی یا استقبالی شود، قبل از دمیدن روح در کالبد جنین، سقط بلامانع است؛ ولی بعد از ولوج روح، در صورت خطر قطعی مرگ برای مادر، جایز و در غیر آن صورت، سقط جایز نیست. مقاله با رویکرد «جلب رأفت و حمایت» از بانوان بارداری است که به‌دلایل گوناگون، دچار مصائبی در دوران بارداری خود هستند، اما مجوز سقط‌جنین ندارند.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 3
مرداد 1401
صفحه 110-137
  • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 12 مرداد 1401