بررسی و تحلیل وجوب قصاص، دیه و کفاره در سقط جنین از دیدگاه مرحوم آیه الله خوئی(ره)*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار رشته تفسیر تطبیقی موسسه آموزش عالی معصومیه

2 دکتری رشته فقه و اصول

چکیده

مقوله سقط جنین جزء موضوعاتی است که احکام فرعی فراوانی بر آن مترتب است و نظرات فقها در این مورد متفاوت می باشد. در بحث جواز یا عدم جواز سقط جنین، امر همواره دائر مدار میان دو مقوله حقوق مادر و حقوق جنین است و تلاش ها بر این اساس استوار است که حکم برای یکی، همراه با حفظ حقوق دیگری باشد. از جمله فقهایی که آراء خاصی در این زمینه دارند مرحوم آیه الله خوئی(ره) می باشد. ایشان در مورد سقط عامدانه جنین ذی الروح حکم به «عدم وجوب قصاص» داده اند. در مورد دیه جنین سقط شده با التفات به مراحل قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح، و با نظر به ادوار پنجگانه نطفه، علقه، مضغه، روئیدن استخوان و پوشیده شدن گوشت روی استخوان، مقادیر20،40،60،80 و100 دینار را حکم کرده اند و برای مرحله بعد از ولوج روح نیز در فرض پسر بودن 1000و دختر بودن 500 دینار مقرر می دارند. و از روایاتی که در آن پرداخت غرّه به عنوان دیه جنین سقط شده تعیین شده، به دلیل «مخالفت با عامه» و «اعراض اصحاب از این روایات» و «تعارض با نص معتبره ظریف» روی گران می شوند. در مورد وجوب کفاره سقط جنین بیان می کنند که اگر سقط قبل از ولوج روح باشد، کفاره ای بر گردن جانی نیست و اگر بعد از ولوج روح باشد بعید نیست که به عدم وجوب کفاره فتوا بدهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Analysis of the Obligation of Retaliation, Blood Money, and Atonement in Abortion from the Point of View of the Late Ayatollah Khoei (RA)

نویسندگان [English]

  • somayeh mahdieh 1
  • saeed ahmadifar 2
1 مدرس حوزه و دانشگاه
2 استاد سطوح عالی حوزه
چکیده [English]

Abstract
The issue of abortion is one of the topics that have many minor precepts and the opinions of jurists are different on this matter. In the discussion of the permissibility or non permissibility of abortion, the matter always revolves between the two subjects of the rights of the mother and the rights of the fetus, and the efforts are based on keeping the rights of one, along with the preservation of the rights of the other. Among the jurists who have special opinions in this field is the late Ayatollah Khoei (RA). In the case of the intentional abortion of an alive fetus, they have ruled that "retribution is not required". Regarding the monetary compensation of an aborted fetus, paying attention to the stages before and after the insertion of the soul, and considering the five stages of the fetus growth, the amounts are 20, 40, 60, 80, and 100 dinars. and for the stage after the insertion of the soul, he stipulates 1000 dinars for boys and 500 dinars for girls. And the hadiths in which the payment of gharah is determined as the blood money for an aborted fetus are rejected due to "contradiction with the sunnis" and "lack of attention to this hadith by the Shiia scholars" and "conflict with the authentic text". Regarding the obligation of atonement for abortion, he states that if the abortion is before the insertion of the soul, there is no atonement, and if it is after the insertion of the soul, it is not unlikely that we issue a fatwa on the non-obligation of atonement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: retribution for life in abortion
  • abortion blood money
  • atonement for abortion
  • abortion and Ayatollah Khoi