بررسی و تحلیل وجوب قصاص، دیه و کفاره در سقط جنین از دیدگاه مرحوم آیه الله خوئی(ره)*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار رشته تفسیر تطبیقی موسسه آموزش عالی معصومیه

2 دکتری رشته فقه و اصول

چکیده

مقوله سقط جنین جزء موضوعاتی است که احکام فرعی فراوانی بر آن مترتب است و نظرات فقها در این مورد متفاوت می باشد. در بحث جواز یا عدم جواز سقط جنین، امر همواره دائر مدار میان دو مقوله حقوق مادر و حقوق جنین است و تلاش ها بر این اساس استوار است که حکم برای یکی، همراه با حفظ حقوق دیگری باشد. از جمله فقهایی که آراء خاصی در این زمینه دارند مرحوم آیه الله خوئی(ره) می باشد. ایشان در مورد سقط عامدانه جنین ذی الروح حکم به «عدم وجوب قصاص» داده اند. در مورد دیه جنین سقط شده با التفات به مراحل قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح، و با نظر به ادوار پنجگانه نطفه، علقه، مضغه، روئیدن استخوان و پوشیده شدن گوشت روی استخوان، مقادیر20،40،60،80 و100 دینار را حکم کرده اند و برای مرحله بعد از ولوج روح نیز در فرض پسر بودن 1000و دختر بودن 500 دینار مقرر می دارند. و از روایاتی که در آن پرداخت غرّه به عنوان دیه جنین سقط شده تعیین شده، به دلیل «مخالفت با عامه» و «اعراض اصحاب از این روایات» و «تعارض با نص معتبره ظریف» روی گران می شوند. در مورد وجوب کفاره سقط جنین بیان می کنند که اگر سقط قبل از ولوج روح باشد، کفاره ای بر گردن جانی نیست و اگر بعد از ولوج روح باشد بعید نیست که به عدم وجوب کفاره فتوا بدهیم.

کلیدواژه‌ها