دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مرداد 1401، صفحه 10-159 
طلاق عسر و حرجی : رجوع مرد یا رجوع زن

صفحه 51-80

مریم رمضانیان؛ عفت رمضانیان؛ مسعود راعی