درباره نشریه

عنوان نشریه

دو فصلنامه «پژوهش های فقهی سبک زندگی خانواده اسلامی»

 

 

صاحب امتیاز

مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان

سازمان همکار

-------------------

زبان نشریه

فارسی

نظم انتشار

دو فصلنامه

EISSN

PISSN

...............

کشور – شهر محل انتشار مجله

ایران -اصفهان

سال آغاز انتشار مجله

1400

وضعیت دسترسی آزاد به مجله

دسترسی به مقالات نشریه رایگان است

هزینه انتشار مقاله

هزینه های انتشار مقاله
هزینه داوری: ...............
هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): ..............

قالب مقالات

PDF

الگوی استناددهی

APA

رتبه علمی

............................

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

نرم افزار  مشابهت یابی و سرقت علمی

سمیم نور

نوع داوری

دوسو ناشناس