اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجه الاسلام و المسلمین غلامرضا بهرامی

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان اصفهان

gabahramigmail.com
03134143101

سردبیر

حجه الاسلام و المسلمین دکتر مسعود راعی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

masoudraeiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعود راعی

استاد تمام دانشگاه آزاد اصفهان

masoudraeigmail.com

حجه الاسلام و المسلمین دکتر جعفر شانظری

دانشیار دانشگاه اصفهان

jshanazariyahoo.com

دکتر نصرالله شاملی

استاد تمام دانشگاه اصفهان

shamelifgn.ui.ac.ir

دکتر مریم سعیدیان جزی

دانشیار دانشگاه اصفهان

msaeedyanltr.ui.ac.ir

دکتر مسعوده فاضل یگانه

استادیار دانشگاه معارف قرآن و عترت

mfyeganegmail.com

دکتر نفیسه فقیهی مقدس

استادیار دانشگاه اصفهان

n.faghihiahl.ui.ac.ir

دکتر عصمت همتی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

hemmaty.egmail.com

دکتر ناهید طیبی

استادیار جامعه الزهرا

tayyebi110yahoo.com

دکتر زهرا توکلی

استادیار جامعه المصطفی

daneshgah56gmail.com